Pietro Sanguineti, "raw", 2004
Inkjet-Print, Auflage 99 + 8 AP, 52 x 70 cm

900 EURO o.R.

Sonnendeck